Sadzobník poplatkov MČ Košice - Lorinčík

podľa Zákona NR SR č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

OSVEDČENIE

podpisu na listine na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €
osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
 

VYHLÁSENIE V ROZHLASE

Poplatok sa vyberá na miestnom úrade pred vyhlásením, poplatky neplatia miestne spoločenské organizácie a škôlka 2,00 €
 

FOTOKOPÍROVANIE

Miestny úrad na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov. Poplatky vyberá ihneď po fotokopírovaní. 0,10 €
 

NÁJOM HROBOVÉHO MIESTA

10 rokov 35,00 €
20 rokov 70,00 €
 

POPLATOK ZA JEDNORAZOVÝ PREDAJ

pracovné dni 5,00 €
odpust, dni obce a iné slávnosti 10,00 €
 

RYBÁRSKY LÍSTOK

týždňový 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
 

ĎALŠIE POPLATKY

známka pre psa 1,50 €
potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 €