POZVÁNKA

Starosta mestskej časti Košice – Lorinčík

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

04.12.2018 o 16.30 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného MZ.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného MZ
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ
 9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 10. Plán zasadnutí MZ na rok 2019
 11. Určenie platu starostu
 12. Diskusia
 13. Záver

V Košiciach 28. 11. 2018

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík