Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2023 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

 

Ďalej zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2024:

 

Upozorňujeme na túto dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, ktorej dražobník je Mesto Košice:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, Košice

Dňa 28. 3. 2024 budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík  úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania a Rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 18. 3. - 30. 4. 2024:

V dňoch 27. - 29. 12. 2023 a  2. 1. - 5. 1. 2024  budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík obmedzené úradné hodiny.

V prípade potreby volajte 0911 872 165 – starosta.

Na zasadnutí MZ 25. 10. 2023 bola okrem iného prerokovaná a schválená úprava VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných mestskou časťou a poplatkoch za tieto služby, konkrétne príloha č. 2 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, čl. 4 Prevádzkové ustanovenia. Celé znenie VZN je v tomto súbore:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore:

Zverejňujeme rozhodnutie Okresného úradu Košice, ktorým schvaľuje dokument ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresov Košice I - IV. Celé znenie dokumentu aj s prílohami je na stránke https://www.minv.sk/?r-uses-oszp-ou-ke.