Na zasadnutí MZ 7. 3. 2023 boli prerokované a schválené:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore:

Upozorňujeme, že je schválené VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb:

Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 22. 3. - 30. 4. 2023:

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2023:

Upozorňujeme, že je pripravený návrh Návrh VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb:

Zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu od VSD, a. s.:

Upozorňujeme, že Mesto Košice, oddeleni ÚHA zverejnilo túto verejnú vyhlášku:

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ (verejná vyhláška)

Verejné prerokovanie (určené pre širokú verejnosť) návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, miestnosť č. D-310.