Sadzobník poplatkov MČ Košice - Lorinčík

podľa Zákona NR SR č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Sadzobník sa riadi sa cenníkom, ktorý je v tomto dokumente (príloha 3, teda strana 12):

Parkovanie vozidiel nad 3,5 t na Námestí sv. Vavrinca

Dlhodobé parkovanie viac ako 30 dní v roku 1000,00 € / rok
Krátkodobé parkovanie menej ako 30 dní v roku 10,00 € / deň

Prenájom dreveného stánku

Dlhodobý prenájom na viac ako 30 dní 5,00 € / deň za každý, aj začatý deň, bez energií
Krátkodobý prenájom 10,00 € / deň, bez energií

Nájomné za užívanie verejného priestranstva

Príležitostný jednorazový predaj napr. z auta v bežný deň 5,00 € / deň
Príležitostný jednorazový predaj napr. z auta počas sviatku MČ, odpust. slávnosti 10,00 € / deň

Vydanie potvrdenia z územnoplánovacej dokumentácie

Fyzické osoby 5,00 €
Právnické osoby 30,00 €

Vydanie potvrdenia v listinnej forme napr. pre trh a iné

Fyzické osoby 5,00 €
Právnické osoby 30,00 €

Správne poplatky

Viazanie dokladov 1,00 €
Overenie podpisu na listine na jej rovnopise 2,00 € / podpis
Overenie podpisu na listine na jej rovnopise mimo miestneho úradu 3,00 € / podpis
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 € / strana
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu v slovenskom jazyku mimo miestneho úradu 3,00 € / strana
Vyhotovenie fotokópie 0,20 € / strana
Potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 €
Potvrdenie o účasti na pohrebe 1,00 €
Vyhlásenie v rozhlase 3,00 €
Vylepovanie plagátov 1,00 € / formát A4
Požičanie pivného setu 5,00 € / kus

Prenájom traktora s príslušenstvom

Prvá motohodina 20,00 € / kus
Každých začatých 15 minút 5,00 € / kus

Nájom hrobového miesta

Vzor Zmluvy o prenájme hrobového miesta na pohrebisku (strany 14 - 16):

POZOR: Cenník je v tomto dokumente (je to aktualizovaná príloha 4, teda strana 13 vyššie uvedeného dokumentu):

Rybársky lístok

Týždňový 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 7,00 €
Trojročný 17,00 €

Známka pre psa

Známka pre psa 1,50 €