Sadzobník poplatkov MČ Košice - Lorinčík

podľa Zákona NR SR č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Sadzobník sa riadi sa cenníkom, ktorý je v tomto dokumente (príloha 3, teda strana 12):

Parkovanie vozidiel nad 3,5 t na Námestí sv. Vavrinca

Dlhodobé parkovanie viac ako 30 dní v roku 1000,00 € / rok
Krátkodobé parkovanie menej ako 30 dní v roku 10,00 € / deň

Prenájom dreveného stánku

Dlhodobý prenájom na viac ako 30 dní 5,00 € / deň za každý, aj začatý deň, bez energií
Krátkodobý prenájom 10,00 € / deň, bez energií

Nájomné za užívanie verejného priestranstva

Príležitostný jednorazový predaj napr. z auta v bežný deň 5,00 € / deň
Príležitostný jednorazový predaj napr. z auta počas sviatku MČ, odpust. slávnosti 10,00 € / deň

Vydanie potvrdenia z územnoplánovacej dokumentácie

Fyzické osoby 5,00 €
Právnické osoby 30,00 €

Vydanie potvrdenia v listinnej forme napr. pre trh a iné

Fyzické osoby 5,00 €
Právnické osoby 30,00 €

Správne poplatky

Viazanie dokladov 1,00 €
Overenie podpisu na listine na jej rovnopise 2,00 € / podpis
Overenie podpisu na listine na jej rovnopise mimo miestneho úradu 3,00 € / podpis
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 € / strana
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú začatú stranu v slovenskom jazyku mimo miestneho úradu 3,00 € / strana
Vyhotovenie fotokópie 0,20 € / strana
Potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 €
Potvrdenie o účasti na pohrebe 1,00 €
Vyhlásenie v rozhlase 3,00 €
Vylepovanie plagátov 1,00 € / formát A4
Požičanie pivného setu 5,00 € / kus

Prenájom traktora s príslušenstvom

Prvá motohodina 20,00 € / kus
Každých začatých 15 minút 5,00 € / kus

Nájom hrobového miesta

Vzor Zmluvy o prenájme hrobového miesta na pohrebisku (strany 14 - 16):

POZOR: Cenník je v tomto dokumente (je to aktualizovaná príloha 4, teda strana 13 vyššie uvedeného dokumentu):

Rybársky lístok

Týždňový 1,50 €
Mesačný 3,00 €
Ročný 7,00 €
Trojročný 17,00 €

Známka pre psa

Známka pre psa 1,50 €

 

PRENÁJOM SÁLY KULTÚRNEHO DOMU

  • Sály domu kultúry s pódiom má kapacitu 80 – 100 hostí (podľa účelu využitia).
  • Vybavenie kuchyne: dva sporáky (plyn, elektrina), 3x chladnička, umývačka riadu, kompletný jedálenský servis
  • Sociálne priestory: WC, sprcha

Ceny za prenájom sú podľa účelu a času využitia. Za energie (plyn, voda, elektrina) sa platí zvlášť podľa skutočnej spotreby.

Pre obyvateľov MČ

svadba (stoly, stoličky, kuchyňa...) 70,00 €
kar 40,00 €
tanečná zábava 120,00 €
životné jubileum 40,00 €
klubová činnosť 3,00 € / hod.
pracovná akcia (schôdza, školenie...) 50,00 €

 

Pre tých, ktorí nie sú obyvatelia MČ

svadba (stoly, stoličky, kuchyňa...) 140,00 €
kar 80,00 €
tanečná zábava 240,00 €
životné jubileum 80,00 €
klubová činnosť 5,00 € / hod.
pracovná akcia (schôdza, školenie...) 100,00 €

 

Podrobný cenník a vzor zmluvy o prenájme sály domu kultúry sú v tomto súbore (príloha 1 - strany 5 a 6 dokumentu):

 

sala-kd-60002
sala-kd-60002 sala-kd-60002
sala-kd-04351
sala-kd-04351 sala-kd-04351
sala-kd-04352
sala-kd-04352 sala-kd-04352
sala-kd-04356
sala-kd-04356 sala-kd-04356
sala-kd-04357
sala-kd-04357 sala-kd-04357
sala-kd-04359
sala-kd-04359 sala-kd-04359
sala-kd-07133
sala-kd-07133 sala-kd-07133
sala-kd-07151
sala-kd-07151 sala-kd-07151
sala-kd-07152
sala-kd-07152 sala-kd-07152
sala-kd-07158
sala-kd-07158 sala-kd-07158