Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 20. 8. 2020 od 08:00 hod.:

Vzhľadom na vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV odo dňa 11. 8. 2020 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Boli sme požiadaní listom RÚVZ Košice z 2. 7. 2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19:

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík, Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA), ako aj výsledku rokovania s nadradeným orgánom územného plánovania o ďalšom postupe obstarávania a spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie začalo s novým prerokovaním Územného plánu zóny Lorinčík (ďalej ÚPN-Z), Zmeny a doplnky č. 7/2018.

Celý text oznámenia spolu s prílohami je na tejto webovej stránke mesta Košíc.

Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2019 schválený na MZ 26. 5. 2020:

Zvereňujeme aktualizovanú prílohu VZN číslo 2/2019 o službách poskytovaných MČ a poplatkoch za tieto služby:

 

Vážení občania,

zverejňujeme návrh záverečného účtu našej MČ za rok 2019 pred jeho schvaľovaním poslancami MZ:

Od 1. 4. 2020 do odvolania bude miestny úrad MČ Košice – Lorinčík vykonávať činnosť v obmedzenom režime v týchto hodinách:

  • P: 09:00 – 12:00
  • U: 09:00 – 12:00
  • S: 13:00 – 16:00
  • Š: 09:00 – 12:00
  • P: 09:00 – 12:00

Prosíme občanov, nech využívajú:

  • telefonický kontakt: 055/78 98 990, 0911 872 165,
  • elektronický kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • v prípade nutnosti použite zvonček.