Zverejňujeme toto oznámenie o zámere Mestskej časti Košice – Lorinčík prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Lorinčík a to formou prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

V súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Lorinčík schválilo uznesením č. 19/2019, bod III, písm. c) spôsob prenájmu verejných priestranstiev vo vlastníctve mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prenajímateľ: Mestská časť Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice

  1. Predmet nájmu a jeho identifikácia:
    časť verejného priestranstva Námestie sv. Vavrinca parc. C KN č. 79, ostatné plochy o výmere 2081 m2 evidovaná v katastrálnom území Lorinčík na liste vlastníctva č. 617 na meno prenajímateľa. /prenajatá plocha 200 m²/
  2. Účel: parkovanie stavebných mechanizmov a uloženie stavebného materiálu.
  3. Cena nájmu za predmet nájmu: 1.000,00 EUR mesačne
  4. Doba nájmu: krátkodobý nájom
  5. Ďalšie podmienky: uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu

Bližšie informácie poskytne:

MÚ MČ Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice t.č. 055/7898990, 0911 872 165 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zverejnené: 25.02.2021

Bc. Damián Exner v.r.

starosta mestskej časti Košice - Lorinčík

21. 12. 2020 – Úradné hodiny od 08.00 – 12.00 hod.
22. 12. 2020 – Neúradné hodiny
23. 12. 2020 – Úrad zatvorený
28. 12. 2020 – Úradné hodiny od 08.00 – 12.00 hod.
29. 12. 2020 – Neúradné hodiny
30. 12. 2020 – Úradné hodiny od 08.00 – 12.00 hod
31. 12. 2020 – Úrad zatvorený

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2021:

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice zvolalo prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“ s odborným výkladom spracovateľa dňa: 05.11.2020 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice.

Informácia o tomto prerokovaní bola zverejnená 13. 10. 2020 na tejto stránke mesta Košice.

Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ.

Oznámenie o zrušení tohto stretnutia bolo zverejnené 3. 11. 2020 na tejto stránke mesta Košice.

Odborný výklad spracovateľa ÚPD bude dostupný v elektronickej podobe na www.kosice.sk v sekcii Mesto / územné plánovanie / aktuálne oznamy od dňa 05.11.2020, konkrétne odborný výklad spracovateľa vo forme VIDEA je tu:

https://www.youtube.com/watch?v=atEjDiEyQQI&ab_channel=jansekan.

Prípadné otázky týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa je možné adresovať v elektronickej forme na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 13.11.2020. Odpovede na otázky v elektronickej podobe budeme publikovať v termíne do 19.11.2020 na www.kosice.sk v sekcii Mesto / územné plánovanie / aktuálne oznamy.

Verejnosť je oprávnená v zmysle §22 ods. 1 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“ na adresu: Magistrát mesta Košice, Odd. Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo mailom, teda LEN V PÍSOMNEJ ALEBO ELEKTRONICKEJ FORME.

Zároveň Vás informujeme, že termín prerokovania je predĺžený do 30.11.2020.

Vážení spoluobčania,

Miestny úrad mestskej časti bude dňa 30. 10. 2020 pre verejnosť zatvorený z dôvodu príprav na hromadné plošné testovanie.

Ďakujeme za pochopenie.

Celoplošné testovanie sa uskutoční 31. 10. 2020 (sobota) a 1. 11. 2020 (nedeľa) v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Odberné miesto

Odberné miesto (OM) v Mestskej časti Košice – Lorinčík je Dom Kultúry na adrese: Lorinčík 15. Odberné miesto bolo preverené a schválené povereným vojakom Ministerstva obrany SR a následne i pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Organizácia odberov

Hlavným veliteľom OM je poverený príslušník ozbrojených síl SR. Koordináciu (OM) prevádza poverený príslušník policajného zboru SR.

Príchod je vyznačený tabuľami so šípkami. Vchod sa nachádza v zadnej časti Domu Kultúry za školským dvorom materskej školy. Občania postupujú k vchodu v bezpečnostných rozostupoch pri značkách (gumové štvorce) osadených na zemi. Záverečný koridor k vchodu do budovy bude vyznačený páskami. Po vstupe na OM sa občan riadi pokynmi personálu OM.

Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne.


Zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020" z 21. 10. 2020. Toto oznámenie nájdete na stránke:

O tomto strategickom dokumente informovalo aj Mesto Košice, zároveň umožňuje do dokumentácie nahliadnuť, konkrétnosti sú na týchto stránkach:

Zverejňujeme rozhodnutie z RÚVZ Košice, ktorými nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach:

 

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto opätovne žiada našu MČ o informovanie chovateľov ošípaných na povinnosť registrovať chov ošípaných (hoci aj 1 kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku. Týmto oznamom sa snažíme túto žiadosť splniť.

Podrobnosti o registrácii a propagačné materiály o AMO sú v týchto súboroch: