Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2021 k 31. 12. 2021:

 

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2022:

Spoločnosť DELTA TELEKOM SERVIS s. r. o., ako realizátor stavby pre investora DELTA ONLINE s. r. o., ktorá je držiteľom povolenia a prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom 351/2011, § 66, a na základe právoplatného územného rozhodnutia č.: MK/A/2020/07048-04/II/MIN vydaného Mestom Košice dňa 24. 02. 2020, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Lorinčík, že v plánovanom  termíne 10. 03. 2022 sa začínajú stavebné práce súvisiace s realizáciou optickej trasy "Optická trasa Gemerská Poľov – Bukovec".

V dňoch 22. 12. a 23. 12. 2021 budú úradné hodiny v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

V dňoch od 27. 12. do 31. 12. 2021 bude úrad zatvorený. V prípade prihlásenia sa na trvalý pobyt volajte, prosím, 0904 866 372 alebo 0911 872 165.

V dňoch od 3. 1. do 7. 1. 2022 budú úradné hodiny v čase od 08.00 hod. - do 12.00 hod.

Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík oznamuje, že dňa 18.11.2021 budú z technických príčin úradné hodiny v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Zverejňujeme rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 15. 10. - 15. 11. 2021:

Oznamujeme, že v termíne od 18. 8. 2021 do 31. 8. 2021 budú úradné hodiny z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach nám oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 23. 7. 2021 od 12:00 hod.:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v zmysle priloženej mapy v katastrálnom území mesta Košice, mestská časť Lorinčík, okres Košice:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: august 2021 – december 2021.

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01  Košice.

Žiadosť o zverejnenie tohto oznamu spolu s mapou sú v tomto dokumente: