Spoločnosť ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu nám ponúka novú bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvatelia Košíc môžu pohodlne online objednávať prostredníctvom jej webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk.

Elektroodpad odvezú občanom zdarma priamo z adresy bydliska, ktorú nahlásia v online objednávke. Obyvateľom tak odpadnú starosti ako svojpomocne odviezť veľké a ťažké spotrebiče na zberný dvor. Prvý zber touto formou sa v našej mestskej časti uskutoční v sobotu 14.12. 2019, pričom objednávku zberu treba vystaviť najneskôr 12.12. 2019.

Viac informácii o tom, ako funguje táto služba, nájdete v týchto súboroch:

Vážení spoluobčania,

v sobotu 2. 11. 2019 v čase od 8.00 h. do 14.00 h. bude pracovníčka Slovenskej pošty vykonávať odpočet plynu, prosíme o sprístupnenie plynomerov.


Heizer Optik, s. r. o., oznamuje, že v predpokladanom termíne od novembra 2019 do decembra 2019 budú prebiehať stavebné práce, súvisiace s vybudovaním  líniovej investičnej trasy: HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ + úsek SO 01 PRÍPOJKA HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ, ktorej písomné oznámenie na príslušné obce a poľnoh. družstvá zasielali v máji/júni tohto roku. Plánované ukončenie prác na celej trase je do konca roka 2019, v závislosti od počasia.

  • Stavba sa realizuje dodávateľsky spoločnosťou Heizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská,
  • Stavbyvedúci: Ing. Juraj Parcer 0905 472 391, resp. Ján Lehocký 0903 458 400

Celé znenie oznamu aj z grafickou prílohou trasy je v tomto súbore:

Mestská časť Košice - Lorinčík, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Urnová stena cintorín Lorinčík“.

Celá výzva vrátane príloh a špecifikácie predmetu zakázky je v tomto súbore, ktorý si treba stiahnuť a rozzipovať:

Zverejňujeme veterinárne opatrenia:

Vážení spoluobčania,

dňa 13. 7. 2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod. bude vakcinácia psov a mačiek a ich čipovanie na otočke autobusu v Lorinčíku.

Ceny výkonov:

  • Vakcína proti besnote – 10,- €
  • Kompletná vakcína – 15,- €
  • Čipovanie – 15,- €

Pes, ktorý nie je začipovaný, nemôže byť zo zákona zaočkovaný. Od 1. 11. 2019 na základe novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti musí byť každý pes začipovaný.

Je potrebné, aby majiteľ zvieraťa so sebou priniesol občiansky preukaz kvôli vypísaniu registračnej karty zvieraťa. Pre urýchlenie registrácie zvieraťa si registračné karty môžete vyzdvihnúť na miestnom úrade alebo si stiahnuť, vytlačiť a vypísať tento dokument:

 

Zverejňujeme súbory návrhu územného plánu - zmien a doplnkov 2018. Sú v tomto adresári: