Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 22. 3. - 30. 4. 2023:

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2023:

Upozorňujeme, že je pripravený návrh Návrh VZN číslo 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb:

Zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu od VSD, a. s.:

Upozorňujeme, že Mesto Košice, oddeleni ÚHA zverejnilo túto verejnú vyhlášku:

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ (verejná vyhláška)

Verejné prerokovanie (určené pre širokú verejnosť) návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“ s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 16.11.2022 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, miestnosť č. D-310.

V súvislosti s aktuálnym projektom Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ v správe MČ Košice - Lorinčík zverejňujeme jeho označenie:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra. Uskutočnia sa 13. 12. 2022. Podrobnosti sú v tomto súbore: