Upozorňujeme na túto dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, ktorej dražobník je Mesto Košice:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - VŠA, hádzanárske ihrisko, Košice