Zvereňujeme toto oznámenie spoločnosti PIKOLO o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov:

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.

V Košiciach dňa 29. 5. 2024

PIKOLO s.r.o., Haniska 106, 04457, Haniska
IČO: 46008471, DIČ: 2023178663, IČ DPH: SK2023178663 

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav, 0907 656 333

 

Zároveň zverejňujeme túto výzvu na vykonanie výrubu do 30. 6. 2024: