Obstarávateľ strategického dokumentu – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 25.05.2022 Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP“. Toto oznámenie bolo 31. 5. 2022 doručené MČ Košice - Lorinčík ako schvaľujúcemu orgánu podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona a dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona.

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ramec-pre-boj-proti-klimatickej-zmene-cestou-podpory-udrzatelnej-vyrob.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušného orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa ods. 5.