Na zasadnutí MZ 7. 3. 2023 boli prerokované a schválené:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore: