Zverejňujeme rozhodnutie Okresného úradu Košice, ktorým schvaľuje dokument ochrany prírody a krajiny Regionálny územný systém ekologickej stability okresov Košice I - IV. Celé znenie dokumentu aj s prílohami je na stránke https://www.minv.sk/?r-uses-oszp-ou-ke.