Na zasadnutí MZ 25. 10. 2023 bola okrem iného prerokovaná a schválená úprava VZN č. 2/2019 o službách poskytovaných mestskou časťou a poplatkoch za tieto služby, konkrétne príloha č. 2 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, čl. 4 Prevádzkové ustanovenia. Celé znenie VZN je v tomto súbore:

Celé znenie zápisnice z rokovania MZ je v tomto súbore: