Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

21. 5. 2019 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa hlavnej kontrolórky
  4. Záverečný účet za rok 2018
  5. Návrh VZN č. 1/2019           
  6. Návrh VZN č. 2/2019
  7. Správa o činnosti starostu
  8. Rôzne
  9. Záver

V Košiciach 9. 5. 2019

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík