Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

20. 8. 2019 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Zmena rozpočtu
  4. Rôzne
  5. Záver

V Košiciach 8. 8. 2019

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík