Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

26. 11. 2019 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2019
  4. Správa hlavnej kontrolórky
  5. Prerokovanie a schválenie použitia finančných prostriedkov RF na sanáciu havarijného stavu Belžanského potoka
  6. Odmeňovanie poslancov MZ v zmysle zásad odmeňovania
  7. Správa o činnosti starostu
  8. Rôzne
  9. Záver

V Košiciach 22. 11. 2019

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík