Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

15. 12. 2020 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
  4. Návrh rozpočtu na r. 2021
  5. Plán zasadnutí na r. 2021
  6. Odmeňovanie poslancov MZ
  7. Ustanovenie názvov ulíc v MČ
  8. Správa o činnosti starostu
  9. Rôzne
  10. Záver

V Košiciach 10. 12. 2020

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík