Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

16. 3. 2021 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. S práva o činnosti hlavnej kontrolórky z 15. 12. 2020 a z 16. 3. 2021
 4. Plán kontrolnej činnosti na r. 2021
 5. Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020
 6. Záverečný účet za rok 2020
 7. Predbežné rozdelenie transferov a dane z rozvoja v r. 2021
 8. Návrh poskytnutia investičných prostriedkov na komunikáciu Pod Čapašom
 9. Návrh rozpočtu na rok 2021
 10. Plán zasadnutí na rok 2021
 11. Finančný príspevok p. Petrika na výstavbu komunikácie úmysel
 12. Návrh investičného plánu obnovy (rekonštrukcie) domu kultúry
 13. Od meňovanie poslancov MZ
 14. Ustanovenie názvov ulíc v MČ
 15. Správa o činnosti starostu
 16. Rôzne
 17. Záver

V Košiciach 12. 3. 2021

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík