Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

15. 6. 2021 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky
  4. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2021
  5. Zaujatie stanoviska MČ ku hazardu
  6. Zámer prenájmu knižničných priestorov DK
  7. Ustanovenie názvov ulíc MČ
  8. Správa očinnosti starostu
  9. Rôzne
  10. Záver

V Košiciach 11. 6. 2021

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík