Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

10. 8. 2021 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie ŽONFP Viacúčelové ihrisko Pod Hájmi
  4. Zmena rozpočtu
  5. Rôzne
  6. Záver

V Košiciach 4. 8. 2021

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík