Starosta MČ Košice - Lorinčík ruší 14. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Lorinčík, ktoré sa malo uskutočniť dňa 12. 10. 2021 o 16.00 hod. Dôvodom zrušenia je ospravedlnenie sa počtu poslancov MZ, ktorý by viedol k tomu, že MZ by nebolo uznášaniaschopné.

V Košiciach 12. 10. 2021

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík