Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

19. 10. 2021 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti HK
  4. Schválenie žiadosti o NFP pre projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu Kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice Lorinčík
  5. Uloženie NN vedenia na parcele reg. C KN č. 79. k.ú. Lorinčík pre IBV p. Ľoch a spol.
  6. Vysporiadanie parcely reg. E KN č. 116/601 k.ú. Lorinčík vlastník p. M.A.
  7. Určenie názvov ulíc v MČ
  8. Správa o činnosti starostu
  9. Rôzne
  10. Záver

V Košiciach 15. 10. 2021

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík