Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

21. 12. 2021 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčík 15, Košice

(za dodržania všetkých epidemiologických opatrení)

Návrh programu:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Návrh zasadnutí MZ na rok 2022
  4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2022
  5. Odmeňovanie poslancov MČ
  6. Prerokovanie príprav overovacej štúdie Lorinčík Západ I, II.
  7. Prerokovanie overovacej štúdie Lorinčík Háje 2
  8. Rôzne
  9. Záver

V Košiciach 16. 12. 2021

Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík