Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Lorinčík na deň

26. 7. 2023 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Lorinčíku, Lorinčícka 38, Košice

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Prefinacovanie zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky Environmentálneho fondu
  4. Rôzne
  5. Záver

Bc. Damián Exner
starosta mestskej časti Košice - Lorinčík